คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิชชากร ชูราศรี
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชุตินันท์ สร้อยทอง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุดารัตน์ เฮงสังวอน
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ระวีพร เกาะโพธ์
ตำแหน่ง : เลขาสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ธัญพร ชิวปรีชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขาสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รัตนาภรณ์ มินพิมาย
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ศิริลักษณ์ ไชยตันเทือก
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุปัญโญ สภาผล
ตำแหน่ง : ผ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐนันท์ ชัยยะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อารียาณัชช์ อิทพลจินดามณี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.6/1