คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทานกระโทก
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัชญา ธัมเมธารัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลักษิกา กิตติบุญวัฒน์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนฤมล ยอดทอง
ตำแหน่ง : เลขาสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคุณากร ปิ่นทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขาสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสาลีทิพย์ หอมช่วงทรัพย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเสาร์ มาตรเลี่ยม
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สมบูรณ์สิน
ตำแหน่ง : ผ่ายประสานงาน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเมธิชัย เนตรประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทราพร ภานุศานต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2