คณะผู้บริหาร

นายสมชาย มียินดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร.ท.อธิวัฒน์ ไตรสิทธิวัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา