คณะผู้บริหาร

นางอำไพ ลิ้มประสาท
ผู้อำนวยการสถานศึกษา