คณะผู้บริหาร

นางอำไพ ลิ้มประสาท
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุเรศ บุญจับ

นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิม

นายสุทธนา ณ บางช้าง