กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณภา มหาวิชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอรนิภา ทับทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวมาลีวรรณ เกตุมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุขฤทัย ไชโย
ครู คศ.1

างสาวแสงระวี สังมณีโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 093-965-3595
อีเมล์ : june.sangshan@gmail.com