กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณภา มหาวิชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรนิภา ทับทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวมาลีวรรณ เกตุมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุขฤทัย ไชโย
ครู คศ.1