กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณิชาภา วิเชยละ
ครู คศ.2

นางสาวพรรณภา มหาวิชา
ครู คศ.2

นางสาวเนาวรัตน์ เยาวนาถ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรนิภา ทับทอง
ครูผู้ช่วย