กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิริพรรณ ลพานุวรรตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเสาวรัตน์ ภมรสูต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุทธนา ณ บางช้าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญนภา ทาระสาร
ครูอัตรจ้าง