กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศิริพรรณ ลพานุวรรตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางเสาวรัตน์ ภมรสูต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเพ็ญนภา ทาระสาร
ครูอัตรจ้าง