กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศิริพรรณ ลพานุวรรตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวเพ็ญนภา ทาระสาร
ครูอัตรจ้าง