กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิชัย พวงวิภาต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนัฐพล เต็งสุวรรณ์

นางดวงเดือน ปลื้มดวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1