กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิชัย พวงวิภาต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางดวงเดือน ปลื้มดวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายเกรียงศักดิ์ เร้ารุจา
ครู คศ.1

นายปยุต
ครูอัตราจ้าง