กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสาธิต สุดโต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ