กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพนิดา โสดสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนิชานันท์ เฉลิมศักดิ์ตระกูล
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.หญิงน้องนุช เก้าลิ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2