กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนรัชย์ภรณ์ ไพบูลย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพนิดา โสดสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนิชานันท์ เฉลิมศักดิ์ตระกูล
ครูผู้ช่วย