กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิพร ตรีธัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรรณา บางเขม็ด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางธิดา เจษฎาลักษณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนรัชย์ภรณ์ ไพบูลย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพนิดา โสดสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวดวงกมล ปถคามินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2