กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิม
ครู คศ.2

นางสุเรศ บุญจับ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกนกวรรณ บุญกอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอุษณิษา บุยชู
ครูอัตรจ้าง