กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุเรศ บุญจับ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกนกวรรณ บุญกอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายสุทธนา ณ บางช้าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอุษณิษา บุยชู
ครูอัตรจ้าง