คณะครูและบุคลากร

นายสมชาย มียินดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร.ท.อธิวัฒน์ ไตรสิทธิวัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดวงมณี มั่งมีทรัพทย์
ครู คศ.3

นางนิพร ตรีธัญญา
ครู คศ.3

นางวรรณา บางเขม็ด

นางอรวรรณ ตั้งมั่นคง
ครู คศ.3

นางดวงเดือน ปลื้มดวง
ครู คศ.3

นางสมพิศ ปานอำพันธุ์
ครู คศ.3

นางสมถวิล สามงามทอง
ครู คศ.3

นายอภิชัย พวงวิภาต
ครู คศ.2

นายสาธิต สุดโต
ครู คศ.2

นางวรรณี โสมเกษตรินทร์
ครู คศ.3

นางโสภณา รอดชู
ครู คศ.3

นางณีรนุช จีรติวรา
ครู คศ.2

นางสุเรศ บุญจับ
ครู คศ.3

นางศิริพรรณ ลพานุวรรตน์
ครู คศ.2

นางธิดา เจษฎาลักษณ์
ครู คศ.2

นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิม
ครู คศ.3

นางพจณีย์ หลิมไทยงาม
ครู คศ.2

นางสาวพรรณภา มหาวิชา
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์เพ็ญ วิเศษสิงห์
ครู คศ.2

นางสาวพนิดา ดวงจันทร์
ครู คศ.2

นางเสาวดี ชั่งดวงจิตร์
ครู คศ.2

นางสาวณิชาภา วิเชยละ
ครู คศ.2

นางสาวนรินทร์ ปัญญารักษ์
ครู คศ.2

นางสาวโชติรส เผ่าพงษ์ศา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจริยา ใจดี
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา คงทับทิม
ครู คศ.2

นางสาวอรนิภา ทับทอง
ครู คศ.1

นางสาวหัตถยาภรณ์ ตุ่งยะ
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ บุญกอง
ครู คศ.1

นางสาวดวงกมล ปถคามินทร์
ครู คศ.2

นางสาวพนิดา โสดสงค์
ครู คศ.1

นางสาวพัชรากร ลิ้มสกุล
ครูผู้ช่วย

นายสุทธนา ณ บางช้าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพนิดา ดวงจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1