คณะครูและบุคลากร

นางอำไพ ลิ้มประสาท
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวฉัตราภรณ์ พวงเงินสกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางโสภณา รอดชู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางศิริพรรณ ลพานุวรรตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุเรศ บุญจับ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเสาวดี ชั่งดวงจิตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางพจณีย์ หลิมไทยงาม
ครู คศ.3

นางสาวพนิดา ดวงจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวพรรณภา มหาวิชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนรินทร์ ปัญญารักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวโชติรส เผ่าพงษ์ศา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจริยา ใจดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุกัญญา คงทับทิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรนิภา ทับทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกนกวรรณ บุญกอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพนิดา โสดสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพัชรากร ลิ้มสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุทธนา ณ บางช้าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพัชริดา จิตต์งามยิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวนรัชย์ภรณ์ ไพบูลย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมาลีวรรณ เกตุมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุขฤทัย ไชโย
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา ฉุยประเสริฐสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิชานันท์ เฉลิมศักดิ์ตระกูล
ครูผู้ช่วย