คณะครูและบุคลากร

นางอำไพ ลิ้มประสาท
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0899156268
อีเมล์ : Aplm2552@gmail.com

นางสาวฉัตราภรณ์ พวงเงินสกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0901394009
อีเมล์ : Chatraporn.2020@gmail.com

นางสาวอารีรัตน์ ยิ้มเยี่ยมสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0917217709
อีเมล์ : areeratyimyeamsuk@gmail.com

นางสุเรศ บุญจับ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเสาวดี ชั่งดวงจิตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางพจณีย์ หลิมไทยงาม
ครู คศ.3

นางสาวพรรณภา มหาวิชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนรินทร์ ปัญญารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวโชติรส เผ่าพงษ์ศา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจริยา ใจดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุกัญญา คงทับทิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรนิภา ทับทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกนกวรรณ บุญกอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพนิดา โสดสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพัชรากร ลิ้มสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุทธนา ณ บางช้าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพัชริดา จิตต์งามยิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวนรัชย์ภรณ์ ไพบูลย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมาลีวรรณ เกตุมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุขฤทัย ไชโย
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา ฉุยประเสริฐสุข
ครู คศ.1

นางสาวนิชานันท์ เฉลิมศักดิ์ตระกูล
ครู คศ.1

นางสุภาพร สังข์เกิดสุข
ครู คศ.2

นางสาวศรริกุล เชาวน์ศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิชุดา ฉุยประเสริฐสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางพรพิมล น้อยจินดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุขฤทัย ไชโย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ว่าที่ร้อยโทวัฒนสิน กลมเกลียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0851747435
อีเมล์ : watthanasin@hotmail.com

นางสาวแสงระวี สังมณีโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 093-965-3595
อีเมล์ : june.sangshan@gmail.com