กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพจณีย์ หลิมไทยงาม
ครู คศ.3

นางสาวพัชรากร ลิ้มสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอัครเดช สาราโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2