กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพจณีย์ หลิมไทยงาม
ครู คศ.3

นางสาวพัชรากร ลิ้มสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2