กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพจณีย์ หลิมไทยงาม
ครู คศ.2

นางอรวรรณ ตั้งมั่นคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวหัตถยาภรณ์ ตุ่งยะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรากร ลิ้มสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2