กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจันทร์เพ็ญ ทองแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนรินทร์ ปัญญารักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุกัญญา คงทับทิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางพรพิมล น้อยจินดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1