กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนรินทร์ ปัญญารักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุกัญญา คงทับทิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางพรพิมล น้อยจินดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1