กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนรินทร์ ปัญญารักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวรรณี โสมเกษตรินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางธิดา เจษฏาลักษณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุกัญญา คงทับทิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1