กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจันทร์เพ็ญ วิเศษสิงห์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนรินทร์ ปัญญารักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุกัญญา คงทับทิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางดวงมณี มั่งมีทรัพทย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางวรรณี โสมเกษตรินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3