ปฐมวัย

นางสาวโชติรส เผ่าพงษ์ศา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางโสภณา รอดชู
ครู คศ.2

นางสมพิศ ปานอำพันธุ์
ครู คศ.2

นางณีรนุช จีรติวรา
ครู คศ.2

นางเสาวดี ชั่งดวงจิตร์
ครู คศ.2

นางสาวจริยา ใจดี
ครู คศ.2

นางสาวพัชริดา จิตต์งามยิ่ง
ครูผู้ช่วย

พนิดา ดวงจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนิภา เขียวทับ

นางสาวอธิติยา ต่วนเครือ