คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางโสภณา รอดชู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางเสาวดี ชั่งดวงจิตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

พนิดา ดวงจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวโชติรส เผ่าพงษ์ศา
ครู คศ.2

นางสาวจริยา ใจดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพัชริดา จิตต์งามยิ่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1