คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางเสาวดี ชั่งดวงจิตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวโชติรส เผ่าพงษ์ศา
ครู คศ.3

นางสาวจริยา ใจดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพัชริดา จิตต์งามยิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1