ปฐมวัย

นางสาวโชติรส เผ่าพงษ์ศา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางโสภณา รอดชู
ครู คศ.2

นางสมพิศ ปานอำพันธุ์
ครู คศ.2

นางณีรนุช จีรติวรา
ครู คศ.2

นางเสาวดี ชั่งดวงจิตร์
ครู คศ.2

นางสาวจริยา ใจดี
ครู คศ.2

นางสาวพัชริดา จิตต์งามยิ่ง
ครูผู้ช่วย

พนิดา
ครู คศ.2

นางสาวนาริน ศรีเสงี่ยม

นางสาวนิภา เขียวทับ

นางสาวอธิติยา ต่วนเครือ