คณะผู้บริหาร

นางอำไพ ลิ้มประสาท
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุเรศ บุญจับ
ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการและบุคลากร

นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิม
ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุทธนา ณ บางช้าง
ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณ