ภาพกิจกรรม
การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ระดับชาติ) รวมรางวัล
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในการแข่งขันมหกรรมความสารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 รายการ ดังนี้ 
กลุ่มสาระศิลปะ 

- รางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
- รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
- รางวัลเหรียทองระดับชาติ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
- รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
รางวัลเหรียญทองแดง โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้น ป.6 
กลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันสวดมนต์บาลีแปลไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
ประเภทเด็กพิเศษ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประดิษฐ์งานใบตองบายสีปากชามประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6
ได้รับรางวัลเหรียทองระดับชาติ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
ได้รับรางวัลเหรียทองระดับชาติ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
ได้รับรางวัลรางวัลเหรียทองระดับชาติ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติ โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้น ป.6
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันสวดมนต์บาลีแปลไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประดิษฐ์งานใบตองบายสีปากชามประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2562,16:44   อ่าน 201 ครั้ง