วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

       “โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวสู่ความเป็นสากล  ชุมชนร่วมพัฒนา เน้นคุณค่าความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสุขภาพดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

           “มิตรไมตรี  มีน้ำใจ”