ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

              ชื่อโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)  ที่ตั้ง  70  ถนน  คตกฤช   ตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัด  นครปฐม  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1  โทร : 0-3425-4582  โทรสาร : 0-3425-4582    e-mail : pilom02@hotmail.com เปิดสอนระดับชั้น ปฐมวัย  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่  7 ไร่  3 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  ตำบลพระปฐมเจดีย์ และตำบลห้วยจรเข้

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)   ตั้งอยู่เลขที่  70  ถนนคตกฤช   ตำบลพระปฐมเจดีย์   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม สาเหตุที่ได้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)   ก็เนื่องมาจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่เขตของวัดไผ่ล้อม  ส่วนคำว่า พูลนั้น  เป็นชื่อเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม  ซึ่งให้การสนับสนุน และอุปการะโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอดตั้งแต่ต้น  จึงใช้ชื่อของท่านร่วมกับประชาชนว่า  พูลประชาอุปถัมภ์ต่อท้ายนามโรงเรียน  

แต่เดิมสถานที่ตั้งวัดไผ่ล้อมนี้   มีต้นไม้เล็กใหญ่ขึ้นหนาแน่นเป็นป่า  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4  ได้อพยพพวกมอญมาอาศัยอยู่ที่ป่าแห่งนี้   มีจุดประสงค์เพื่อมาทำอิฐสำหรับบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์   ซึ่งชำรุดทรุดโทรมมาก  ในบริเวณนี้ไม่มีวัดที่จะทำพิธีทางศาสนา  จึงได้รวบรวมทรัพย์สินสร้างวัดขึ้นมา  ณ บริเวณป่าไผ่   จึงตั้งชื่อวัดนี้ว่า  วัดไผ่ล้อมต่อมาประชาชนมีความต้องการที่จะสร้างโรงเรียนประจำตำบลขึ้นมา  ท่านหลวงพ่อพูลได้อนุญาตให้ใช้บริเวณวัดส่วนหนึ่งสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นมา ได้ชื่อว่า โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)  โดยทางวัดมอบที่ดินให้ตั้งโรงเรียนเป็นพื้นที่  7   ไร่  3   งาน   95  ตารางวา 

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม  เริ่มดำเนินการเปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2502  ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดไผ่ล้อมเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  โดยได้รับการสนับสนุนจากพระอธิการพูล   ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมในขณะนั้น  โดยทางจังหวัดได้พิจารณาแต่งตั้งให้นางสาวพจนา   สุนทรศารทูล เป็นครูใหญ่  โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 149  คน  ครูจำนวน  5  คน  ในปี พ.ศ. 2503    คณะครูและกรรมการศึกษาในสมัยนั้น ร่วมกับทางอำเภอพร้อมใจกันหาเงินบริจาคสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1  จำนวน  6  ห้องเรียน  เป็นเงิน  85,542  บาท  เป็นอาคารเรียนแบบถาวร   สร้างแล้วเสร็จในวันที่  1   ธันวาคม  พ.ศ. 2503   และได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวเพิ่มเติมอีกหลายหลัง  โดยสร้างเป็นแบบฝาไม้ไผ่   หลังคามุงจาก  เมื่อปี พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2506   มีจำนวนนักเรียน  633  คน  ครู  18  คน

ในปี พ.ศ. 2507  ได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  จำนวน 150,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรชั้นเดียวขึ้น  1  หลัง  มีนักเรียนจำนวน   912  คน  ครู   25  คน

ในปี พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณ  578,000  บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนด้านตะวันตกเป็นอาคารเรียนถาวรตึก  2  ชั้น 10 ห้องเรียน  

ในปี พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณอีก  610,000  บาท  ต่อเติมอาคารเรียนด้านตะวันตก  ครบตามรูปแบบรวมเป็น  16  ห้องเรียน   ซึ่งในปัจจุบันชำรุด และทำการรื้อถอนแล้ว

ในปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณ  2,250,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน 2ชั้น จำนวน  16  ห้องเรียน  ในด้านทิศตะวันออก  เหมือนกันกับทางทิศตะวันตก ซึ่งในปัจจุบันทำการรื้อถอนแล้วเนื่องจากชำรุด และได้รับงบประมาณจากจังหวัดอีก  455,000  บาท สร้างหอประชุมต่อจากอาคารเรียนด้านทิศตะวันตก  จำนวน 1หลัง ก็ทำการรื้อถอนแล้วเช่นกัน เพื่อเตรียมสถานที่สร้างอาคารเรียนเพิ่ม  1  หลัง

ในปี พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณพิเศษของปี  เป็นเงิน  7,900,000  บาท  เพื่อปลูกอาคารเรียนแบบเทพมงคลรังษี   ขนาด  4  ชั้น  แทนที่อาคารเรียนหลังที่ 1  แบบ ป.1    และสร้างบ้านพักครู   บ้านพักภารโรงรวม  7  ห้อง   เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2523   โดยทำพิธีเปิดอาคารเรียน  ในวันที่  15   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2523 

ในปี พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณ  7,819,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบรัตนโกสินทร์  4  ชั้น  32  ห้องเรียน  ทางด้านหลังของอาคารเรียนแบบเทพมงคลรังษี   และสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยในวันพฤหัสบดีที่ 26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2531  ชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  รัชกาลที่ 9

ปีการศึกษา  2533   โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  เด็กเล็ก  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  78  ห้องเรียน   มีนักเรียนชาย  1,097   คน  นักเรียนหญิง  1,651  คน  รวมทั้งสิ้น  2,748  คน   มีครูทั้งสิ้น  157  คน  เป็นครูชาย   30  คน  ครูหญิง  127  คน  มีภารโรงจำนวน  3  คน    และคณะกรรมการศึกษาได้จ้างครูสอนในระดับชั้นเด็กเล็กอีก  8  คน  เป็นครูสตรีทั้งสิ้น

ปีการศึกษา  2535  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  จำนวน  6  ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2536 เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  2 แทนชั้นเด็กเล็ก  เนื่องจากทางราชการอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไป

10 กรกฎาคม  2546  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ทำการรื้อถอนอาคารเรียน  2  หลัง แบบ คสล. 2 ชั้น  เนื่องด้วยสภาพชำรุด  อาจเป็นอันตรายต่อการใช้งาน   รวมทั้ง รื้อถอนอาคารอเนกประสงค์  แบบ 020913  กับ แบบ 0122  รวม  2  หลัง  และ รื้อส้วมจำนวน  3  หลัง คือแบบ 602/26  จำนวน  1  หลัง   แบบ 601/26  จำนวน  2  หลัง  เพื่อเตรียมสถานที่ ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ปัจจุบันโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย   ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน  918  คน  มีครูทั้งสิ้น 37 คน   ภารโรง 4 คน