ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังภายในโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..