กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย2560

2.พระราชบัญญัติการศึการแห่งชาติ2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
6.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม7.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
8.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
9.กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546