วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

       “  นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อมฯ เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำด้านวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมไทย

ใฝ่การเรียนรู้   อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  ”

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

           “ ยิ้ม  ทักทาย  ไหว้สวย