พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ

               1. ส่งเสริมให้นักเรียน  รักการอ่าน  การแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายใน   และ   

ภายนอกโรงเรียน

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการโดยเฉพาะสาระคณิตศาสตร์

                วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี
             3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี
            4.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน
            5.  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายใน  และภายนอกโรงเรียน

เป้าหมาย

เป้าหมาย

1.             พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน  เช่น ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องเรียน  Ative Room  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุดไอที  ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้พร้อมใช้ 

2.             จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อย่างต่อเนื่อง

3.             นักเรียนมีผลพัฒนาการทางวิชาการสูงขึ้น  โดยเฉพาะสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ

4.             นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

5.             นักเรียนมีจิตสำนึก  รัก  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม  ประเพณีในท้องถิ่นของตน